Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej RODO), informujemy, że:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FBHU Modehpolmo sp. z o.o., z siedzibą al. Wojska Polskiego 184C/2, 71-253 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019446, NIP 8521028494 [dalej: Administrator].

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem FBHU Modehpolmo Sp. z o.o., Wojska Polskiego 184C/2, 71-253 Szczecin, telefonicznie pod numerem +48 91 487 36 99 lub mailowo pod adresem: biuro@modehpolmo.pl.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można pisemnie na adres spółki, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo@modehpolmo.pl.

 

 1. Cele oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 

 1. Prawnie uzasadniony interes Administratora

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, występującym po stronie Administratora jest przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie zawartych umów o współpracy, w tym w Grupie przedsiębiorstw Modehpolmo.

 

 

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów (w tym firmie wsparcia systemów IT spółki ).

 

 

 1. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wnikających z zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nałożonych na Administratora, jak również do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

 

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 2. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy oraz nawiązanie kontaktu z nami w celach wcześniej opisanych w punkcie 3.

 

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.